Muzeju termini

Terminu meklētājs

A

aizsardzība

Pretpasākumi, kas noteikti muzeja drošības politikā un detalizēti ārkārtas gadījumu rīcības plānā kā atbilstoša darbinieku rīcība briesmu gadījumā.

akvarelis

Attēls, kas veidots sēpijas, bistras, akvareļa vai citās ūdenī šķīstošās krāsās.

akvārijs

Organizācija, kas uztur dzīvo ūdens dzīvnieku un augu krājumu, lai to demonstrētu sabiedrībai, pētītu un saglabātu.

amata apraksts

Amata pienākumu apraksts; īpaši attiecībā uz vadītāju vai vecāko speciālistu amatiem.
 

animatronika

Cilvēku vai dzīvnieku modeļi, kas mehāniski kustas.

ansambļa tipa ekspozīcija

Muzeja ekspozīcija, kurā, pamatojoties uz dokumentālām liecībām, saglabāts vai rekonstruēts iekārtojums (iekārta), kas atspoguļo vēsturisku notikumu, tautas kultūru vai sadzīvi, ievērojama cilvēka dzīvi un darbību.

Biežāk sastopamais ansambļa ekspozīcijas veids ir oriģināls vai rekonstruēts interjers. Metode raksturīga memoriālajiem u.c. muzejiem.

ansambļa tipa muzejs

Мuzejs, kura pamatā ir saglabājies vai atjaunots (pamatojoties uz dokumentālām liecībām) arhitektonisko veidojumu, interjeru, apkārtējās vides ansamblis.

Var būt  arhitektūras un mākslas vēsturiskie ansambļi, etnogrāfiskie, arheoloģiskie u.c. ansambļi. Arī memoriālie muzeji var būt ansambļa tipa muzeji. Uz ansambļa tipa muzeja pamata var tikt veidoti muzejrezervāti.

antropoloģijas muzejs

Dabas zinātņu profila muzejs, kura krājums dokumentē cilvēka izcelsmi un veidošanos.

apakšlīgums

Vienošanās ar fiziskām vai juridiskām personām par specifisku muzeja funkciju veikšanu (piem., apsardzes, uzkopšanas, sabiedriskās ēdināšanas) kā alternatīva pastāvīga darbaspēka nodarbināšanai muzejā.

apgrozījums

Ieņēmumi no tirdzniecības noteiktā laika periodā. Attiecība starp tirdzniecības ieņēmumiem noteiktā laika periodā un vidējo aktīvu vērtību attiecīgajā periodā.

apmeklējuma, ienākumu un izdevumu prognozes

Visu veidu ieņēmumu un izdevumu plānošana.

apmeklētājs

Persona (indivīds), kas ienākusi muzeja telpās.

 

apmeklētāju apkalpe

Pasākumi, kas vērsti uz apmeklētāju apkalpi, ieskaitot ieejas maksas, orientāciju muzejā, veikala un kafejnīcas pakalpojumus, tualetes, atpūtas zonas un apmeklētāju apkalpes politiku, kas ietekmē  apmeklētāja pieredzes kvalitāti un demonstrē muzeja attieksmi pret savu auditoriju.

apmeklētāju izpēte

Muzeja esošo apmeklētāju kvantitatīva un kvalitatīva analīze, ko parasti veic, lai noteiktu apmeklētāju vajadzības un viedokli par muzeju.

apmeklētāju zona

Muzeja telpas, kurās nodrošināta cilvēku ērtībām nepieciešamā vides kontrole un aprīkojums ir piemērots apmeklētāju lietošanai

aprīkojuma (infrastruktūras) plānošana

Liela mēroga plānošana, ko parasti veic pieaicināts konsultants, lai noteiktu, kāds aprīkojums (labierīcības) nepieciešams institūcijai, kas gatavojas fiziskai paplašināšanai vai pārveidei, un izstrādātu šī aprīkojuma uzbūves un darbības kritērijus, kā arī sociālos un uzvedības faktorus

aptverošs krājums

Krājums, kura mērķis ir pilnībā aptvert kādu nozari, laiku vai izcelsmes avotu.

arheoloģijas muzejs

Vēstures profila muzejs, kura krājums dokumentē sabiedrības seno un viduslaiku vēsturi. Ir muzeji, kas veidoti arheoloģisko atradumu vietā, kur saglabājušies arheoloģiskie pieminekļi ar izcilu zinātnisku vai māksliniecisku vērtību. Šādi muzeji var darboties kā kultūrvēsturiski muzejrezervāti.

arheoloģijas muzejs

Muzejs, kura viss krājums vai tā daļa ir iegūta izrakumos.

 

arhīva dokumenti

Organizācijas vai personas darba gaitā uzkrāti identiskas izcelsmes dokumenti, kas saglabājami to ilgstošas nozīmības dēļ.

arhīvs

Organizācija vai tās daļa, kas atbild par viena vai vairāku arhīva dokumentu kopumu, atlasi, komplektēšanu, saglabāšanu un izmantošanu.

artefakts

artefakts

Cilvēka izgatavots vai veidots priekšmets, piemēram, darbarīks vai mākslas priekšmets.

1. piezīme. Priekšmetus, kas radīti to estētiskās vērtības dēļ, uzskata par mākslas priekšmetiem.

2. piezīme. Neietver atdarinājumus.

 

atdarinājums

Oriģināla “aizvietotājs”. Izgatavots tieši tāds pats un no tāda paša materiāla kā oriģināls vai arī no oriģinālam atšķirīga  materiāla, atšķirīgā mērogā un atšķirīgā tehnikā. Izmanto g.k. muzeja ekspozīcijā, ja nav iespējams eksponēt oriģinālu.

atgriezeniskums

Konservācijas procesa kvalitāte, kas ļauj atgūt dokumenta  pirmsapstrādes stāvokli bez bojājuma.

atgriezeniskā saite

Sistēmas darbības rezultāts, kas vērsts uz sistēmas darba kvalitātes vērtējumu. Komunikācijas procesā – klausīšanās
 

atklātā kolekciju glabāšana

Glabāšanas sistēma, kas dod iespēju demonstrēt muzeja krājumu speciāli iekārtotās muzeja glabātavās.

atklātā krātuve

Muzeja telpas, kur nodrošināta krājuma saglabāšanai nepieciešamā vides kontrole un drošība un tādu aprīkojumu, kas pieļauj apmeklētāju klātbūtni telpās

atlaists štatu samazināšanas dēļ

Tāds, pēc kā nav pieprasījuma, lieks. Lietots, lai apzīmētu darba ņēmēju, kura darītais darbs vairs nav vajadzīgs darba devējam.

atlase

Iespējamo muzealitātes nesēju identificēšana un to izņemšana no sākotnējā vai atklāšanas brīža konteksta.

atpazīšana

Muzeja priekšmetam piemītošo pazīmju – materiāla, formas, uzbūves, izmēru, izgatavošanas tehnoloģiju, funkciju, stila u.c. - konstatēšana un, uz to pamata, izgatavošanas laika un vietas, izgatavotāja, sociālās vides u.c. noteikšana. Tēlojošajiem, rakstiskajiem, kinofonofoto dokumentiem/avotiem nosaka arī tēmu, sižetu u.c.
Iegūtos datus fiksē muzeja priekšmeta aprakstā (zinātniskā apraksta kartītē).

attīstības plāns

Plāns, kurā iekļauti noteiktā laika posmā veicamie uzdevumi.

attīstības plāns

Dokuments, kas apraksta nākamajā laika posmā gaidāmos pasākumus, kā arī organizācijai sasniedzamās izmaiņas un mērķus.

audio gids

Portatīva ierīce, kas atskaņo ierakstītu audio informāciju muzeja, galerijas vai cita tūrisma objekta apmeklētājam.

 

audiovizuālais dokuments

Dokuments, kura saturā pārsvarā ir skaņa un/vai attēli un kuram nepieciešama īpaša ierīce, lai to noskatītos un/vai noklausītos

1. piezīme. Ietver skaņas dokumentus, piemēram, skaņuplates, lentes, kasetes, audiokompaktdiskus, DVD diskus, digitālos audioierakstus; vizuālos dokumentus, piemēram, diapozitīvus, transparentus; kombinētos audiovizuālos dokumentus, piemēram, kinofilmas, videoierakstus, datorspēles u.c.

2. piezīme. Neietver mikroformas.

 

audiovizuālie līdzekļi

Tehniskie līdzekļi kino un fonodemonstrējumu veidošanai un demonstrēšanai.
Izmanto muzeja ekspozīcijas satura dziļākai un emocionālākai atklāsmei, apmeklētāju orientēšanai muzejā, kā arī darbā ar apmeklētājiem un muzeja krājumu.

augstākās drošības krātuve

Drošības līmenis muzeja krātuves telpās, kas parasti paredz mūra sienas, griestus un grīdas, tērauda durvis un durvju aplodas vismaz seštapu slēdzeni un ierobežotu piekļuvi, kas parasti nepieciešams mākslas darbu, ieroču, kažokādu un citu augstvērtīgu priekšmetu glabāšanai

autorkopija/replika

Priekšmeta precīzs atkārtojums, ko darinājis pats autors.

B

bezpeļņas organizācija

Organizācija (muzejs vai galerija), kuras darbības mērķis parasti ir beigt finansiālo gadu nevis ar peļņu, bet gan bez zaudējumiem.

bezskābes papīrs

Papīrs ar PH līmeni, kas norāda, ka papīrs ir neitrāls vai sārmains.

bibliotēka

Organizācija vai tās daļa, kuras galvenie uzdevumi ir: informācijas resursu, pakalpojumu un infrastruktūras izmantošanas nodrošināšana atbilstoši lietotāju informacionālajām, pētniecības, izglītības, kultūras vai atpūtas vajadzībām.

1. piezīme. Nepieciešamo informācijas resursu piegādi var veikt, izveidojot un uzturot krājumu un/vai nodrošinot piekļuvi informācijas resursiem.

2. piezīme. Šīs ir bibliotēkas pamatprasības un neizslēdz papildu resursus un pakalpojumus, kas saistīti ar tās galveno mērķi.

bibliotēka

Organizācija vai tās daļa, kuras galvenie uzdevumi ir: informācijas resursu, pakalpojumu un infrastruktūras izmantošanas nodrošināšana atbilstoši lietotāju informacionālajām, pētniecības, izglītības, kultūras vai atpūtas vajadzībām.

1. piezīme. Nepieciešamo informācijas resursu piegādi var veikt, izveidojot un uzturot krājumu un/vai nodrošinot piekļuvi informācijas resursiem.

2. piezīme. Šīs ir bibliotēkas pamatprasības un neizslēdz papildu resursus un pakalpojumus, kas saistīti ar tās galveno mērķi.

biodestrukcija

Bojāšanās, ko izraisa bioloģiskie aģenti.

biogrupa

Eksponāts, ko veido augu un dzīvnieku valsts kompozīcija ar nolūku parādīt to bioloģiskās īpatnības.
Atšķirībā no diorāmas, tai nav tēlojošā fona.

biznesa plāns

Dokuments, kurā pamatota projekta dzīvotspēja noteiktos apstākļos vai ar noteiktiem pieņēmumiem. Muzeju vidē tas var ietvert krājuma analīzi, komunikācijas plānu, misijas formulējumu, mērķus un uzdevumus, ieteikumus organizācijas statusam un struktūrai, prasības telpu stāvoklim un aprīkojumam, prasības personālam, tirgus analīzi, ieteikumus mārketinga darbam, pamatkapitāla un izdevumu un ieņēmumu plānu un plāna ieviešanas grafiku.

botāniskais dārzs

Organizācija, kas audzē augus zinātniskiem pētījumiem un demonstrēšanai sabiedrībai.

1. piezīme. Ietver dendrārijus, herbārijus u. c.

 

brīvdabas muzejs

Muzejs, kura krājums izvietots brīvā dabā, norobežotā teritorijā.

brīvdabas muzejs

Muzejs, kas eksponē ēkas un priekšmetus zem klajas debess, bieži vien arheoloģiskās vietās, kādreizējās industriālā vai kalnrūpniecības mantojuma vietās un pagātnes vidi imitējošās ainavās, un kas ietver teritoriju, kurā ēkas izvietotas.

 

brīvpiekļuve

Neierobežota piekļuve informācijai, dokumentiem vai informācijas pakalpojumiem

1. piezīme. Tas ne vienmēr nozīmē pieeju bez maksas.

2. piezīme. Informāciju, dokumentus vai informācijas pakalpojumus var atzīt par "nepieejamiem", ja to nosaka spēkā esošās tiesību normas.

 

brīvprātīgais

Persona, kas strādā muzejā bez atalgojuma.

1. piezīme. Brīvprātīgie var saņemt simbolisku samaksu vai atlīdzību izdevumu segšanai.

 

brīvprātīgais

Darbinieks, kas par savu darbu nesaņem samaksu, bet personīgajai attīstībai nepieciešamu pieredzi un sabiedrības atzinību

brīvprātīgo darba politika

Muzeja saistību deklarācija attiecībā uz brīvprātīgo darbinieku nodarbināšanu, apmācību, atbrīvošanu no darba, novērtēšanu un sabiedriskā prestiža veidošanu

brīvprātīgo grupa

Organizēta ļaužu grupa, kas brīvprātīgi, bez atalgojuma sniedz praktisku palīdzību muzeja personālam.

brīvprātīgo rokasgrāmata

Dokuments, kas sasaista muzeja misiju un darba mērķus un uzdevumus ar muzeja brīvprātīgo darba politiku un brīvprātīgo ikdienas darba aprakstu, kā arī visām muzeja darbu noteicošajām politikām un procedūrām, kas saistītas ar brīvprātīgo darbu

brīvprātīgā darba līgums

Parakstīta vienošanās starp brīvprātīgo darbinieku un muzeju, kas nosaka darbinieka darba apstākļus un dara laiku

buklets

Uz vienas lapas iespiests, paralēliem vēdekļveida locījumiem salocīts ilustrēts izdevums.
Izmanto muzeja, muzeja ekspozīcijas, muzeja izdevuma, ārpusmuzeja pieminekļu un muzeja pasākumu popularizēšanai.

bīstamo materiālu glabātuve

Glabātuves kamera, kas būvēta no nedegoša un uguni aizturoša materiāla un kam piekļuve atļauta tikai pilnvarotām personām, kas domāta muzeja darbam neieciešamu bīstamu vielu glabāšanai, piem., restaurācijas laboratorijas vajadzībām

būvniecības komisija

Personu grupa, kam attiecīgā muzeja padome uzdevusi pārraudzīt un kontrolēt būvniecības projektu

būvniecības standarti

Standarti telpu izbūvei, kādus noteikusi atbildīgā valdības institūcija attiecīgās valsts likumdošanā

C

caurlaidība

Virsmas caurlaidības mērs, kas raksturo ātrumu, ar kādu mitrums sūcas caur vielu; mērvienība – 1 perms. Tvaika barjera ir materiāls, kam ūdens tvaika caurlaidības pakāpe ir mazāka par 1 permu.

ceļojošā izstāde

Ekspozīcija, kuru demonstrē secīgi vairākās vietās.

 

citādi publiski pārvaldīts muzejs

Muzejs, kuru pārvalda cita publiska institūcija.

1. piezīme. Ietver fondus vai apvienības, kas reģistrētas saskaņā ar privāttiesību regulējumu, bet kuras pārvalda valsts.

2. piezīme. Ietver muzejus, ko pārvalda valsts augstskolas.

 

D

dabas [vēstures] muzejs

Dabaszinātņu profila muzejs, kura krājums raksturo konkrēta reģiona dabu.
Var būt veidots kā konkrētas administratīvi teritoriālās vienības, fiziski ģeogrāfiskā rajona, dabas rezervāta, nacionālā parka, tūrisma un atpūtas kompleksa dabas [vēstures] muzejs.

dabas vēstures muzejs

Muzejs, kura tēmas saistītas ar vienu vai vairākām dabaszinātņu disciplīnām, piemēram, bioloģiju, ģeoloģiju, botāniku, zooloģiju, paleontoloģiju vai ekoloģiju.

1. piezīme. Adaptēts no UNESCO klasifikācijas.

 

dabaszinātņu muzejs

Muzejs, kura krājums dokumentē dabā notiekošos procesus vai kādas dabaszinātnes disciplīnas attīstību.
Šajā grupā ietilpst antropoloģijas, bioloģijas, botānikas, zooloģijas, mineraloģijas, augsnes u.c. muzeji. Pie dabaszinātņu muzejiem pieder dabas muzeji un novadpētniecības muzeju dabas nodaļas, kā arī memoriālie muzeji, kas veltīti ievērojamiem dabaszinātniekiem. Šī profila grupa ir radniecīga medicīnas muzejiem un zinātnes un tehnikas muzejiem.

darba telpas

Muzeja ēkas daļa, kurā nodrošināta vides kontrole un aprīkojums, kāds nepieciešams tikai darbinieku ērtībām un lietošanai

darba uzdevuma apraksts

Uzdevumu un prasību saraksts, kāds izvirzīts komitejai, plānošanas procesam, programmai vai projektam

darbalaiks

Stundas parastā nedēļā, kad muzejs ir pieejams apmeklētājiem.

 

darbnīcas zīme

Zīme uz priekšmeta, parasti veidota ražošanas procesā.
Apliecina priekšmeta izgatavošanas vietu un laiku (pilsētas, fabrikas zīme), autoru (meistara zīme), priekšmeta materiāla sastāvu (proves zīme). Atvieglo priekšmeta identificēšanu.

darbības novērtēšana

Muzeja vai tā personāla darbības novērtēšana atbilstoši muzeja mērķiem un standartiem.

degtspēja

Skaitlisks rādītājs, kas raksturo laiku, cik ilgi attiecīgais materiāls turpina degt vai nodrošina degvielu citu materiālu degšanai. Materiālam, kas nespēj kalpot par degvielu, šis skaitlis ir 0.

dendrārijs

Botāniskais dārzs, kur āra apstākļos tiek kultivēta koku un krūmu kolekcija.

 

deponējuma termiņš

Laika posms, kurā informācijas lietotājs drīkst paturēt dokumentu ārpus institūcijas, kas to izsniegusi.

deponējums

Muzeja krājuma priekšmeta aizdošana vai priekšmeta aizņemšanās no citas krājumu veidojošas institūcijas, privāta kolekcionāra vai organizācijas.

1. piezīme. Depozītus (pastāvīgos deponējumus) uzskaita atsevišķi.

 

deponēšana

Dokumentu nodošana uz informācijas un dokumentācijas organizāciju bez īpašumtiesību maiņas vai šādi iegūti priekšmeti.

depozīts

Priekšmetu nodošana kādai institūcijai bez īpašumtiesību vai juridiskās piederības maiņas vai šādi iegūti priekšmeti.

 

dezinfekcija

Kaitīgo mikroorganismu iznīcināšana.

dezinsekcija

Insektu, sīku grauzēju un citu kaitēkļu nīdēšana.

digitalizēts priekšmets

Digitāli reproducēts priekšmets.

1. piezīme. Divdimensiju vai trīsdimensiju priekšmetu uzskata par digitalizētu, ja tā metadati un vismaz viens attēls ir pieejams digitālā formā.

2. piezīme. Dokumentus, piemēram, autoru rokrakstus, grāmatas vai audiovizuālos dokumentus uzskata par digitalizētiem, ja to metadati un saturs ir pieejams digitālā formā.

3. piezīme. Ietver dokumentus.

 

digitalizēšana

Analogo priekšmetu pārvēršana digitālā formā.

1. piezīme. Ietver digitalizēšanu saglabāšanas vajadzībām.

 

digitāla saglabāšana

Ilglaicīga digitālo priekšmetu saglabāšana, uzturēšana un piekļuves nodrošināšana, parasti balstoties uz vienu vai vairākām saglabāšanas stratēģijām.

 

digitālais priekšmets

Priekšmets, kuru muzejs ir digitāli radījis vai digitalizējis, vai ieguvis digitālā formā.

1. piezīme. Ietver dokumentus.

 

digitāli radīts priekšmets

Priekšmets, kas sākotnēji veidots digitālā formā.

1. piezīme. Ietver dokumentus.

 

digitālā kolekcija/digitālais krājums

Visi digitālās formas priekšmeti, kas atrodas muzeja krājumā, neatkarīgi no tā, vai tie ir digitāli radīti, vai digitalizēti.

1. piezīme. Ietver dokumentus.

 

diorāma

Telpiska kompozīcija, ko veido pusaplī izvietots gleznots fons un figurāls priekšplāns.

diorāma

Mākslas darbs, kurā apvienota priekšmetiska kompozīcija ar māksliniecisku fona attēlu un kurš ar speciāla apgaismojuma palīdzību rada plašuma, perspektīvas ilūziju. Izmanto muzejos dokumentālas ainas vai konkrēta dabas fragmenta atainošanai.

divu līmeņu valde

Personu grupa, kas ir atbildīgi par organizācija vadīšanu un ir sadalīti divās komitejās. Muzejos un galerijās šis princips darbojas, ja izveidota vadības padome vai direkcija [management board], kas sastāv no muzejā vai galerijā pastāvīgā darbā nodarbinātiem darbiniekiem, kas ir atbildīgi par muzeja vai galerijas ikdienas darbību, un uzraudzības padome [supervisory board], ko parasti veido pārvaldnieki, kas atbildīgi par organizācijas īpašnieku, resp., sabiedrības  interešu aizstāvību. Parasti vadības padomi ieceļ un atceļ uzraudzības padome. Uzraudzības padomi – nacionālo muzeju gadījumā – ieceļ premjerministrs vai valsts sekretārs; pašvaldību muzejos un galerijās – pašvaldību vadītāji.

dizaina koncepcija

Sākotnējie ēkas vai ekspozīcijas rasējumi, kas parasti balstīti sākotnējā instrukcijā

dokuments

Praktiskai izmantošanai domāta informācija, kas fiksēta ar vārdu (rakstīta liecība, skaņu ieraksts) vai attēlu palīdzību. Kalpo kā faktu, notikumu, parādību liecība.
Reizēm par dokumentu sauc jebkuru vēsturisko avotu.

dokuments

Fiksēta informācija vai materiāls objekts, kas uzskatāms par dokumentēšanas vienību.

dokuments

Ierakstīta informācija, kas dokumentēšanas procesā uzskatāma par vienību.

1. piezīme. Dokumenti var atšķirties pēc formas un citām pazīmēm.

 

dokumentācija

Ar krājumu un visām uz to attiecinātām darbībām saistītu pastāvīgu dokumentu sagatavošana un uzturēšana

dokumentācija (muzeja)

Dokumentu kopums, kas raksturo muzeja juridisko statusu (muzeja nolikums, reģistrācijas apliecība, personāla štatu saraksts u.c.) un muzeja krājuma komplektēšanu, uzskaiti, pētniecību, glabāšanu, eksponēšanu un popularizēšanu.

dokumentēšanas rokasgrāmata

Sīki izstrādātas instrukcijas uzskaites žurnālu, katalogu un datubāzu operatoriem, kā uzskaitīt un/vai kataloģizēt krājumu

dotācija

Naudas summa, kas piešķirta muzejam vai galerijai, lai atlīdzinātu iestādes uzturēšanas izdevumus.

draudu noteikšana

Pretpasākumi, kas noteikti muzeja drošības politikā, lai nodrošinātu draudu pamanīšanu, ieskaitot uzraugu darbu, signalizāciju un dūmu detektorus, vitrīnu signalizāciju un video novērošanu

drošība

Pasākumu kopums, kas saistīts ar apmeklētāju, darbinieku un citu personu aizsardzību muzejā, īpaši – krājuma aizsardzību no visa veida apdraudējumiem

drošības politika

Muzeja saistību deklarācija attiecībā uz tā rīcībā esošo īpašumu drošību, tai skaitā riska analīzi, drošības līmeņu, veselības un drošības tehnikas, drošības aprīkojuma (esošā un ieteicamā), noteikumu par rīcību ārkārtas gadījumos, apdrošināšanas aprakstu un nodrošinājumu

drukāts dokuments

Dokuments, kurā rakstu zīmes, attēli un zīmējumi ir atveidoti ar jebkuru mehāniskas iespiešanas metodi vai digitālo druku.

 

dublets

Katrs no vairākiem pilnīgi vienādiem muzeja priekšmetiem.

dublikāts

skat. dublets

dzīvā bilde

Prezentācijas metode vēsturisku ainu attēlošanai, kurā rekonstruētā telpā izvieto dabiska lieluma cilvēku un dzīvnieku figūras.

dzīvās vēstures muzejs

Muzejs, kas atveido vēsturisku vidi, lai imitētu noteiktu pagātnes periodu.

dāvinājums

Komplektēšana bez atlīdzības naudā un ar īpašumtiesību un juridiskā nosaukuma maiņu.

dāvinājums

Artefaktu, mākslas darbu un/vai naudas dāvinājums vai novēlējums muzeja darbības atbalstam

dāvinājums natūrā

Preču un/ vai pakalpojumu (nevis krājuma priekšmetu vai naudas) piešķīrums muzeja darbības atbalstam

dāvinātājs

Persona vai organizācija, kura bez atlīdzības nodod muzejam muzejiskas nozīmes kolekciju vai atsevišķus priekšmetus iekļaušanai muzeja krājumā.

dūmu blīvums

Skaitlisks lielums, kas raksturo relatīvā degšanas daļiņu skaita klātbūtni gaisā, ko rada noteikta materiāla degšana. Standartu tabulas ir pieejamas plašāk lietotajiem konstrukciju un apdares materiāliem

E

efektivitāte

Kvalitatīvs un kvantitatīvs rādītājs, kas raksturo pakāpi, kādā muzejs sasniedz plānotos rezultātus

efektivitātes (lietderības) koeficients

Muzeja darbības rezultativitātes rādītāju attiecība pret šāda rādītāja sasniegšanai nepieciešamajiem ieguldījumiem: cilvēkstundu, naudas, telpas un aprīkojuma izteiksmē

ekomuzejs

Muzejs, ko vada vietējā kopiena un kura mērķis ir eksponēt un aizsargāt nozīmīgus šīs vietas kultūras un dabas mantojuma elementus.

 

ekspluatācijas izdevumi

Muzeja darbības ikdienas izdevumi, tai skaitā algas, ēku uzturēšanas izdevumi, apsardze, krājuma uzglabāšanas un restaurācijas izdevumi, administrācijas izdevumi, mārketinga un sabiedrisko attiecību pasākumu izdevumi

eksponāta atraktivitāte

Eksponāta spēja piesaistīt uzmanību ar savu formu, izmēriem, krāsu, gaismu, dinamiku u.c. īpašībām.
Var būt raksturīga priekšmetam, tā atveidojumam vai interpretējošajam materiālam vai arī panākta noteikta mākslinieciskā risinājuma vai tehnisko paņēmienu pielietojuma rezultātā.

eksponēšanas krājums

Priekšmetu grupa, kas uzņemta krājumā ar mērķi to glabāt nenoteiktu laiku un izmantot galvenokārt ekspozīciju un izglītojošajā darbā

ekspozīcija

Veids, kā muzejs ar dizaina, tekstu un attēlu palīdzību interpretē muzeja priekšmetus un prezentē tos apmeklētājiem.
ASV un Kanādā tiek lietots termins "Exhibit", Apvienotajā Karalistē – "Display".

ekspozīcija/izstāde

Kuratora veidots muzeja priekšmetu vai citu kultūras mantojuma priekšmetu demonstrējums ar skaidru ideju un vēstījumu.

1. piezīme. Ekspozīcijas var būt gan muzeja telpās, gan ārpus tām.

2. piezīme. Ekspozīcijas var būt īslaicīgas vai pastāvīgas.

3. piezīme. Neietver virtuālās ekspozīcijas.

4. piezīme. Muzeja telpās izvietotās ekspozīcijas / izstādes, ko veidojusi ar muzeju nesaistīta institūcija bez muzeja līdzdalības, uzskaita atsevišķi.

 

ekspozīcijas (ekspozīciju) komisija

Dažkārt pilnvaroto grupa, kam uzdots izstrādāt ekspozīciju politiku, bet parasti – īpaša muzeja darbinieku komisija, kas apvieno ekspozīcijas projektam nepieciešamos speciālistus

ekspozīcijas (skaidrojošais) plāns

Plānotās ekspozīcijas tēmas, mērķu, uzdevumu un izteiksmes līdzekļu izklāsts, kas var ietvert arī projekta plānu un budžetu

ekspozīcijas [zinātniskais] projekts

Konkrēts ieskats jaunveidojamās muzeja ekspozīcijas saturā. To veido dokumentācijas kopums, kas secīgi atspoguļo ekspozīcijas zinātniskās sagatavošanas posmus: ekspozīcijas zinātniskā koncepcija, ekspozīcijas paplašināta tematiskā struktūra vai tematiskais plāns, ekspozīcijas scenārijs. Šī dokumentācija ir ekspozīcijas mākslinieciskā, tehniskā un darba projekta izstrādes pamats.

ekspozīcijas [zinātniskā] koncepcija

Iecerētās ekspozīcijas galveno ideju, problēmu un satura teorētiskais pamatojums. Zinātniskās koncepcijas izstrāde ir pirmais solis ekspozīcijas zinātniskā projekta izveidē. Noformē kā dokumentu.

ekspozīcijas kopsavilkums

Stratēģija, kas uzsver muzeja interpretācijas darba mērķus un apmeklētāja saņemtās pieredzes kvalitāti muzejā; tas ietver sīku ekspozīcijas sastāvdaļu aprakstu līdz ar katras sastāvdaļas komunikatīvo mērķu paskaidrojumu, kā arī iespējamos līdzekļus šo mērķu sasniegšanai, apmeklētāju plūsmas modeļus un konceptuālas skices, kas rāda ekspozīcijas „sajūtu”(skat. arī Ekspozīcijas plāns)

ekspozīcijas montāža

Eksponātu, iekārtu un tehnisko līdzekļu izvietošana un nostiprināšana ekspozīcijas laukumā saskaņā ar ekspozīcijas montāžas plānu.

ekspozīcijas montāžas plāns

Ekspozīcijas dizaina projekta noslēdzošā daļa. Ekspozīcijas laukuma fragmenta rasējums dabiskā lielumā vai noteiktā mērogā, kurā precīzi attēlots eksponātu, eksponēšanas iekārtu un tehnisko līdzekļu izvietojums. Izmanto ekspozīcijas montāžā.

ekspozīcijas palīgmateriāli

Uzskates līdzekļi, kas atklāj saikni starp muzeja priekšmetiem un ekspozīcijā attēlotajām parādībām, faktiem, notikumiem: atklāj to secību, izplatības robežas, attīstības tempus utt.

ekspozīciju politika

Ekspozīciju programmas mērķu izklāsts, eksponēšanas filozofija un īslaicīgo un pastāvīgo ekspozīciju skaits, biežums, izmērs un apjoms

estētiskā eksponēšana

Eksponātu izstādīšanas paņēmiens, kur eksponāti izkārtoti ar mērķi veicināt pārdomas par eksponētajiem priekšmetiem kā pašvērtību

esības pārbaude

Process, kura gaitā tiek pārbaudīta visu muzeja juridiskajā atbildībā esošo priekšmetu atrašanās muzejā.

1. piezīme. Pārbaude ietver priekšmetus, kas ietverti muzeja krājumā, priekšmetus, ko muzejs saņēmis kā deponējumu, kā arī priekšmetus, kas uz laiku nodoti muzeja pārziņā.

 

etiķete

Parasti neliela kartīte, kas piestiprināta priekšmetam un kurā minēta priekšmetu nosaucoša informācija. Arī priekšmetu interpretējošs apraksts muzeja vai galerijas krājumā

etnogrāfijas muzejs

Vēstures profila muzejs, kura krājums dokumentē dažādu tautu vēsturi, kultūru un sadzīvi. Var tikt veidots kā brīvdabas muzejs.

etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Muzejs, kura tēmas ir saistītas ar kultūru, sabiedrisko iekārtu, ticējumiem, paražām, tradicionālo mākslu u. c. līdzīgiem jautājumiem.

1. piezīme. Adaptēts no UNESCO klasifikācijas.

 

F

finansējuma piesaiste

Programmas vai pasākumi, kas veicina ziedojumu vai dāvinājumu piešķiršanu organizācijai

finansējuma piesaistes stratēģija

Plāns, kas nosaka veidus, kādos organizācija nodrošinās finansētāju – gan valsts, gan privāto – izvirzītās prasības finansējuma iegūšanai

fiziska vienība

Fiziski saistīta un jebkura veida aizsargmateriālā ietverta dokumentu vienība, ko var brīvi atdalīt no citām vienībām.

1. piezīme: Dokumentu sasaista, piemēram, iesienot vai ievietojot futrālī.

2. piezīme: Iespiestajiem dokumentiem fiziskās vienības apzīmēšanai lieto terminu "sējums".

 

fokusgrupas

Neformālas sanāksmes, kas reizēm tiek ierakstītas, reizēm novērotas caur divvirzienu spoguli un kurās pārstāvniecības grupas (parasti sešu līdz desmit cilvēku sastāvā) organizācijas pārstāvja vadībā vērtē attiecīgās organizācijas esošo vai plānoto produktu vai pakalpojumu, piem., jaunu ekspozīciju, kvalitāti

fonds

Filantropiska organizācija, kas nodarbojas ar  izglītojošu, pētniecības darbu vai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un kas var kalpot par muzeja ienākumu avotu

fotogrāfija

Attēls, ko iegūst procesā, kas elektromagnētiska starojuma ietekmē fiksē tiešu un paliekošu attēlu uz jutīgas virsmas.

fotogrāfija

Saglabājams attēls, kas iegūts tehnoloģiskā procesā, elektromagnētisko starojumu fokusējot uz gaismjutīgas virsmas.

1. piezīme. Starojums var būt gaisma, rentgenstari u.c.

 

fotokopija

Cietā kopija, kas iegūta ar vai uz jutīga materiāla elektromagnētiskā starojuma ietekmē.
Patentētas tehnikas ir, piem., fotostats un kserokss.

fumigācija

Dokumentu izturēšanas process, parasti vakuumā vai citā hermētiskā telpā, gāzē vai tvaikos dezinfekcijas vai dezinsekcijas veikšanai.

funkcijas

Muzeja pamatdarbības veidi: vākšana, dokumentēšana, saglabāšana, izpēte, krājuma eksponēšana un interpretēšana – un šo pamatdarbību administrēšana  

G

gaismas kliedētājpanelis

Caurspīdīgs plastmasas vai cita līdzīga materiāla panelis gaismas avota starojuma kliedēšanai.

galanovērtējums

Apmeklētāja pieredzes novērtējums, kas vērtē ekspozīcijas vai citas muzeja programmas laikā gūto rezultātu sākotnējā skaidrojošā plāna kontekstā, lai noteiktu, vai ekspozīcija veic tādu komunikācijas darbu, kāds tai bijis uzdots, un, ja veic, cik lielā mērā sasniegts iecerētais komunikācijas rezultāts

galerija

Organizācija vai tās daļa, kas eksponē gleznas,skulptūras un citus mākslas darbus.

galvenais krājuma pārzinis

Muzeja krājuma komplektēšanas, uzskaites, glabāšanas, pētniecības un konsultēšanas darbu vadītājs. Muzeja administrācijas loceklis.

galvenais teksts

Teksts, kas veicina muzeja ekspozīcijas, tās tematisko nodaļu vai ekspozīciju kompleksa vēstījuma izpratni.

glabāšana

Process, kas ietver datu un dokumentu izvietošanu un saglabāšanu turpmākai izmantošanai.

glabāšanas plāns

Krātuves vai glabāšanas vietas plāns, kurā norādīts plauktu un cita aprīkojuma izvietojums, kā arī pašreizējais un paredzamais telpas izmantojums.

glezna

Attēls, kas radīts, izmantojot pigmentus vai jebkādu materiālu, ar kuru var veidot aprises uz virsmas, piemēram, papīra vai audekla.

1. piezīme. Pigments var būt mitrs, piemēram, krāsa, vai sauss, piemēram, pasteļkrītiņi.

 

gleznu galerija

Mākslas muzejs, kura krājumu veido galvenokārt glezniecības un grafikas darbi.

gleznu īre

Pakalpojums apmeklētājiem, kas paredz mākslas darbu nomu mēneša garumā un mākslas darbu eksponēšanu mājās vai birojos; dažkārt šis pakalpojums pieejams tikai muzeja darbiniekiem   

grafisks dokuments

Dokuments, kura raksturīgākā iezīme ir attēls un kas ir radīts grafikas tehnikā uz gludas virsmas.

1. piezīme. Galvenokārt tas ir ilustratīvs, nevis tekstuāls, mūzikas vai kartogrāfisks dokuments. Ietver mākslas darbu iespiedgrafikas, mākslas darbu oriģinālus, mākslas darbu reprodukcijas, fotogrāfijas, plakātus, mācību skices, tehniskos zīmējumus u.c., bet neietver grafiskos dokumentus kodeksa formā vai mikroformā, audiovizuālā vai elektroniskā formā.

 

grāmata

Neperiodisks iespiests dokuments kodeksa formā.

1. piezīme. Kodeksa formā kārtotus dokumentus rokrakstā vai mašīnrakstā sauc par manuskriptiem.

 

H

herbārijs

Organizācija, kas glabā kaltētu augu krājumu, lai to demonstrētu sabiedrībai, pētītu un saglabātu.

 

heritoloģija

Zinātņu nozare, kas nodrošina totālā mantojuma aprūpes, aizsardzības un komunikācijas stratēģiju. T.Šolas neoloģisms (1982)

hierarhija

Jebkura struktūra, kur apakšējie līmeņi lēmumu pieņemšanas un atbildības ziņā ir pakļauti augšējiem, veidojot piramidālu struktūru, kuras augšgalā atrodas direktors  

higrometrs

Gaisa relatīvā mitruma mērīšanas instruments.

higrotermogrāfs

Ierīce relatīvā mitruma svārstību novērošanai un kontrolei

hiperteksts

Kompjuterizēta saite starp dokumentu un citiem ar to saistītiem dokumentiem krājumā, uzlabojot darbiniekiem vai apmeklētājiem pieejamību muzeja dokumentācijai 

hologramma

Trīsdimensiju fotoattēls, ko iegūst, izmantojot interferenci starp saistītiem gaismas stariem.

humidstats

Ierīce relatīvā mitruma izmaiņu noteikšanai un mitrinātāju un / vai mitruma nosūcēju darbības kontrolei, kas ļauj regulēt relatīvā mitruma līmeni telpā ar gaisa kondicionēšanu vai ventilācijas vadu

I

ieguldījums/mērķfinansējums

Fonds, ko veido dāvinājumi un novēlējumi ar nosacījumu, ka pamatsumma ir jāsaglabā neskarta un ir jānogulda, lai veidotu ienākumus muzejam.

1. piezīme.  Ieguldījuma prasība ir saglabāt pamatsummu neskartu uz visiem laikiem vai uz noteiktu laiku, vai līdz uzkrātie aktīvi ir pietiekami, lai sasniegtu noteiktu mērķi.

 

iegāde/iegūšana

Process, kura rezultātā likumīgā ceļā tiek iegūts priekšmets muzeja krājuma papildināšanai, to nopērkot, saņemot kā dāvinājumu vai novēlējumu, pārņemot no iepriekšējā īpašnieka, iegūstot izrakumos vai ekspedīcijā.

 

iekšējais novērtējums

Solis stratēģiskās plānošanas procesā, kas ietver institūcijas programmu un vadības pārskatu, izmantojot pieejamo dokumentāciju un diskusijas ar muzeja vadību, darbiniekiem, brīvprātīgajiem, pilnvarotajiem un valdes locekļiem ar nolūku izveidot muzeja stipro un vājo pušu, iespēju un apdraudējumu analīzi (SVID analīze)

ienākumi no kapitāla

Ienākumi, ko iegūst no pamatlīdzekļiem, piemēram, no fonda.

 

iepirkšanas komisija

Koleģiāla muzeja institūcija, kas izskata muzejisko priekšmetu iepirkšanas jautājumus: priekšmeta zinātnisko un māksliniecisko vērtību, saglabātību, iepirkuma cenu u.c.

ieraksts

Noteiktam mērķim atlasītu un sagatavotu datu kopa par vienu personu, priekšmetu vai pasākumu.

1. piezīme. Ierakstā var būt iekļauti tādi elementi kā nosaukums, izgatavotājs (autors), tēma, apraksts, datējums u.c.

 

ievadteksts

Muzeja ekspozīcijas, ekspozīcijas tematiskās nodaļas vai ekspozīciju kompleksa saturu paskaidrojošs teksts. Iekļauj eksponātus ekspozīcijas kontekstā.

ievainojamība

Pakāpe, kādā mākslas darbs vai cits muzeja priekšmets vai viss muzeja krājums pakļauts riskam

ieviešana

Laika, naudas un cilvēkresursu izlietojums, lai sasniegtu muzeja darbības mērķus un uzdevumus saskaņā ar pieņemtajām prioritātēm, uzdodot atbildību, pārdalot vai piesaistot jaunus resursus

ieņēmumi

Naudas daudzums vai citi labumi, ko organizācija saņem vai varētu saņemt apmaiņā pret savām precēm vai pakalpojumiem noteiktā laika periodā.

ilgtermiņa izmaksas

Pasākumi, darbība vai pētījums, kas vērsts uz organizācijas darbības izmaksu aprēķināšanu ilgāka, laika periodam (parasti pieciem gadiem vai vairāk)

ilgtermiņa mērķi

Ilgtermiņa kvalitātes standarti vai līmeņi muzeja plānotajiem sasniegumiem, kas parasti noteikti attīstības plānā  

ilgtermiņa plānošana

Pasākumi, darbība vai pētījums, kas vērsts uz plānu izstrādi ilgākam laika periodam (parasti pieciem gadiem vai vairāk).

imitācija

Oriģināla atdarinājums. Parasti no cita materiāla.

informācijas menedžments