Seminārs par muzeja krājuma darbu Saldus novada kultūras mantojuma objektu pārstāvjiem

2022. gada 2. un 3. jūnijā Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības īstenotā projekta "Vitamīni mazajiem muzejiem" ietvaros astoņu Saldus novada kultūras mantojuma objektu vadītāji un speciālisti Druvas kultūras namā un Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā piedalījās seminārā par muzeja krājuma komplektēšanu, uzskaiti un muzeja krājuma priekšmetu aprakstīšanu.

Ilustrācija: Kristof Borkowski | Flickr | CC BY 2.0  

2022. gada jūnija seminārs ir turpinājums 2021. gada oktobrī notikušajam iepazīšanās ar Saldus novada kultūras mantojuma objektiem pasākumam un semināram par  novada kultūras mantojuma objektu – krātuvju, ekspozīciju un muzeju – darba pilnveidi, proti, kultūras mantojuma objekta / muzeja pārvaldību un stratēģisko plānošanu, pamata dokumentu izveidi un krājuma darba vadību.

Šoreiz seminārā detalizēti tika stāstīts par krājuma papildināšanu – iegūšanas dokumentu korektu noformēšanu, krājuma uzskaiti, krājuma priekšmetu signēšanu, kā arī krājuma priekšmetu aprakstu veidošanu. Semināra dalībniekiem bija jāpilda arī praktiski uzdevumi, izmantojot priekšmetus no krājuma – jāaizpilda akti par priekšmetu iegūšanu; jāveic ieraksti krājuma inventāra grāmatā; jāizveido krājuma priekšmetu apraksti. 

Seminārā piedalījās pārstāvji no Brocēnu, Nīgrandes, Remtes, Jaunauces, Ezeres, Gaiķu, Vadakstes, Jaunauces un Saldus novada Druvas kultūras mantojuma objektiem – krātuvēm, ekspozīcijām un novadpētniecības centriem. Semināra pirmajā dienā mācības notika Saldus novada Druvas kultūras namā izvietotās krātuves telpās, otrajā diena – Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā.

Semināra "Vitamīni mazajiem muzejiem" dalībnieki un vadītājas Saldus novada Druvas kultūras namā izvietotajā atklātajā krātuvē. Foto: I. Kļava

Semināra "Vitamīni mazajiem muzejiem" dalībnieki un lektore G. Dreiblate nodarbībā J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā. Foto: A. Jirgensone

Pirms apliecinājumu par semināra noklausīšanos izsniegšanas dalībniekus uzrunā J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja direktore A. Ozoliņa. Foto: A. Jirgensone

Semināra programmu veidoja un vada muzeju jomas eksperte un konsultante, Baltijas Muzeoloģijas biedrības biedre Anita Jirgensone un Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referente Gundega Dreiblate.

Muzeji un tiem radniecīgie kultūras mantojuma objekti Latvijas reģionu pagastu centros un lauku teritorijās glabā lokālās kultūras un vēstures liecības. Tie veido vietējo kopienu identitāti, ir saistoši Latvijas apceļotājiem, un ir nozīmīgs, kaut arī ne vienmēr pienācīgi novērtēts resurss attīstībai. Bieži šo kultūras mantojuma objektu uzturēšanas un popularizēšanas darbs balstās uz dažu cilvēku entuziasmu un zināšanām, tāpēc ir nozīmīgs gan pašvaldību, gan plašāks metodiskais atbalsts kultūras mantojuma objektu, krātuvju, ekspozīciju un nelielo muzeju darbības stiprināšanai un attīstībai. 

Šādu metodisko atbalstu piedāvā projekts "Vitamīni mazajiem muzejiem". Ideja par nelielo kultūras mantojuma objektu un muzeju darbiniekiem un novadpētniecības entuziastiem domātu apmācību un pieredzes apmaiņas semināru, kas sniegtu nepieciešamo "vitamīnu devu" jeb metodisko palīdzību krājuma, pētniecības un komunikācijas darba jautājumos, radās, vērojot nelielo muzeju un kultūras mantojuma objektu ceļu uz dalību akreditācijas procesā un izsverot tās procedūras un darba momentus, kas izrādījušies sarežģītāki, nekā iepriekš plānots.Neformālu sarunu formāts ļauj kultūras mantojuma objektu pārstāvjiem pastāstīt par savu pieredzi, sekmēm un arī problēmām, kas saistās ar ikdienas darbu krājuma veidošanā, uzskaitē un aprakstīšanā.

Semināra norise ir iespējama, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam. Programmu un saturu veido Baltijas Muzeologijas veicināšanas biedrība, savukārt metodisko atbalstu sniedz Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa. Pateicība Saldus novada Druvas pagasta kultūras namam un Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejam un tā direktorei Agritai Ozoliņai par organizatorisko atbalstu un viesmīlību.

Tags: