Muzejs mūsdienu sabiedrībā - 3

Klajā nācis rakstu krājums "Muzejs mūsdienu sabiedrībā - 3", kurā apkopoti Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolā no 2014. līdz 2020. gadam lasītie un diskutētie mācību teksti, kā arī skolas lektoru, starptautiski atzītu muzeju teorētiķu un praktiķu, publikācijas. Rakstu krājums pieejams gan drukātā formātā, gan tīmeklī, kur tas lasāms un lejupielādējams PDF formātā.

Kā izdevuma priekšvārdā raksta tā sastādītāja un viena no tulkotājām, Baltijas Muzeoloģijas skolas projekta kuratore un koordinatore Anita Jirgensone, 2004. gadā uzsāktā muzeju darbinieku tālākizglītības projekta "Baltijas Muzeoloģijas skola" nozīmīgs mērķis ir veicināt muzeoloģisko domāšanu, lai, sasaistot praksi ar teoriju, muzeji kļūtu profesionālāki, mūsdienīgāki un pieejamāki sabiedrībai. Tādēļ ir būtiski ne vien nodrošināt vasaras mācību sesiju norisi un starptautisku pieredzes un zināšanu apmaiņu vienai Baltijas valstu muzeju profesionāļu grupai, bet arī dokumentēt, tulkot un padarīt pieejamu šo procesu daudz plašākam Latvijas muzeju vadītāju, speciālistu un darbinieku lokam. Tādejādi "Muzejs mūsdienu sabiedrībā - 3" turpina tradīciju reizi vairākos gados apkopot vasaras skolas mācību materiālus.

Pirmais rakstu krājums "Muzejs mūsdienu sabiedrībā" tika izdots 2008. gadā, ietverot Baltijas Muzeoloģijas skolai kopš 2004. gada tulkotos rakstus un mācību materiālus. Krājums šobrīd gan ir pieejams vien bibliotēkās un muzeju grāmatu krājumos.

Otrais krājums "Muzejs mūsdienu sabiedrībā - 2" tika sagatavots un izdots 2014. gadā, aptverot 2009. - 2013. gada studiju tēmas un materiālus. Tas joprojām ir pieejams gan drukātā formātā, gan arī lejupielādējams kā PDF datne

Rakstu krājums "Muzejs mūsdienu sabiedrībā - 3" aptver daudzveidīgo Baltijas Muzeoloģijas skolas tēmu loku pēdējo sešu gadu periodā. 

BMS publicitātes attēls: Baltijas Muzeoloģijas skolas dalībnieki Narvas muzeja direktora Ivo Posti vadītajā ekskursijā izstādē "Vecā. Jaunā. Narva. 1684/1984/2014" 2020. gada 3. augustā

2014. gada vasaras skolas, kas notika Hāpsalā, Igaunijā, tēma saistījās ar muzeja komunikācijas un muzeja pieejamības problemātiku, Helēnas Džillisas | Helena Gillis veidotajā materiālā "Iedarbīgas muzeja interpretācijas plānošana" sniedzot ieskatu arī muzejiskās interpretācijas procesa organizēšanā. 

2015. gada mācību sesija Šauļos, Lietuvā, bija veltīta muzeju vietai, lomai un darbībai tirgus ekonomikā. Fransuā Meress | François Mairesse, iezīmējot muzeja un tautsaimniecības, muzeja un sabiedrības mijiedarbību mūsdienu pasaulē, rakstos „Izrādes muzeja” īsa vēsture" un "No priekšmetu muzeoloģijas līdz pasāžas muzeoloģijai", strukturētā veidā parāda, kā relatīvi īsā laikā ir mainījies gan pašu muzeju veidols un izpausmes, gan muzeoloģiskās nostādnes.

2016. gada vasaras skolā Cēsīs, Latvijā, muzeologi Peters van Menšs | Peter van Mensch un Leontīne Meijere-van Menša | Leontine Meijer-van Mensch rosināja domāt par inovācijām un stratēģijām mūsdienu muzejos, kā mācību materiālu izmantojot grāmatu "Jaunās tendences muzeoloģijā II".

2017. gadā Tartu, nesen atklātajā Igaunijas Nacionālajā muzejā vasaras skolas uzmanības centrā bija informācijas pārvaldības muzejos dažādi aspekti – no krājuma uzskaites un digitālo krājuma datu bāzu uzbūves principiem, pētniecības rezultātu sistemātiskas dokumentēšanas līdz muzeja komunikācijas tīmeklī un sociālajās platformās datu analīzei un izmantošanai. Maijas Ekosāri | Maija Ekosaari, Sari Jantunenas | Sari Jantunen un Lēnas Pāskoski | Leena Paaskoski metodiskais materiāls "Muzeja krājuma pārvaldības politikas veidošana", kā arī Trilses Navaretes | Trilce Navarrete un Džona Makenzija Ouena | John Mackenzie Owen raksts "Muzejs kā informācijas telpa: metadati un dokumentēšana" kalpoja kā pamats dziļākas izpratnes gūšanai un pieredzes apmaiņai par šiem jautājumiem.

2018. gada vasaras skola Kauņā, Lietuvā, saistījās ar radošiem meklējumiem, pārmaiņu procesu un profesionālo izaugsmi muzejos. Fransuā Meresa raksti "Muzeja definīcijas mērķi un apspriežamie jautājumi" un "21. gadsimta muzeja definēšana" bija ierosme un ievads mācību norisē iekļautajam Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Starptautiskās Muzeoloģijas komitejas (ICOFOM) simpozijam "21. gadsimta muzeja definēšana". 

2019. gada Baltijas Muzeoloģijas skolas mācību sesiju Jūrmalā, Latvijā, raksturoja iedziļināšanās muzeja, apmeklētāja un sabiedrības attiecībās – gan iepazīstoties ar teorētiskajām nostādnēm, gan arī veicot nelielu praktisku lauka pētījumu apmeklētāju novērošanā un izpētē. Vasaras skolas lektora Daniela Šmita | Daniel Schmitt raksts "Apmeklētāju pieredzes izzināšana un aprakstīšana" un Daniela Šmita, Mjurielas Meijeres-Čemenskas | Muriel Meyer-Chemenska, Rašeles Almarikas | Rachel Almaric raksts "Priekšstatu muzejs" uzskatāmi ataino apmeklētāju pieredzes izpētes teorētiskos un praktiskos aspektus. 

2020. gada vasaras skolas nedēļa Narvā un Tallinā, pateicoties Igaunijas Nacionālā mantojuma pārvaldes un Igaunijas Kultūras ministrijas speciālistu mērķtiecībai un neatlaidībai, notika klātienē. Nepieciešamība monitorēt un kontrolēt Covid-19 pandēmijas raisītos riskus neplānoti sasaucās ar mācību tēmu – risku pārvaldību un gatavību krīzes situācijām muzejos. Autoru kolektīva Hosē Luiza Pedersoli | José Luiz Pedersoli Jr., Katrīnes Antomarki | Catherine Antomarchi un Stefana Mihalska | Stefan Michalski izstrādātā "Kultūras mantojuma risku pārvaldības rokasgrāmata" bija ceļvedis skolas dalībniekiem, lai iepazītos ar Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra (ICCROM) un dažādu valstu ekspertu rekomendācijām muzeju krājuma risku mazināšanai, jaunākajām atziņām par kultūras mantojuma efektīvas saglabāšanas plānošanu un īstenošanu.

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības biedres Anita Jirgensone un Gundega Dreiblate tulkojušas rakstus no angļu un franču valodas, rakstu literārā redaktore un korektore ir Elita Priedīte, Raimonds Ramutis veidojis izdevuma maketu. Rakstu krājuma tapšanā atbalstu sniedza Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Ja ir vēlme iegūt īpašumā izdevumu "Muzejs mūsdienu sabiedrībā - 2" un/vai "Muzejs mūsdienu sabiedrībā - 3" drukātas grāmatas veidolā, lūgums rakstīt uz  e-pasta adresi muzeologi@gmail.com, lai vienotos par bezmaksas eksemplāra saņemšanu.

PielikumsIzmērs
muzejs_musdienu_sabiedriba_3.pdf2.83 MB